Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


I. Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy / licenčnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť MEDICI-H IMP s.r.o., IČO 49621254, DIČ CZ49621254, so sídlom Heralecká I. 1577/6, 140 00 Praha 4, ako predávajúci (ďalej len "MEDICI-H") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Kupujúci"). 


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 


Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s MEDICI-H alebo s ňou inak koná.
 

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne, a za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná i na účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy, reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke MEDICI-H, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, MEDICI-H alebo zmluvných partnerov MEDICI-H, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 


Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru a / alebo služby.


II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

MEDICI - H oznamuje, že


a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby ( v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, MEDICI - H si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy ),
 

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od MEDICI - H, príp . povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sú vyžadované a poskytované,
 

c) MEDICI - H neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie, pokiaľ takéto zmluvy sprostredkováva, najkratšiu dobu , po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná ;
 

d) V prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie , ak nie je uvedené inak ;
 

e) Ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom MEDICI - H uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, v príp . osobného odberu na Prahe 7 je náklad 0 , - € ;
 

f) v prípade, že Kupujúcim je spotrebiteľ, má tento spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť ( ak nie je nižšie uvedené inak ), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o
 

i) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

ii) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebog) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy :

i) o poskytovaní služieb, ktoré MEDICI - H splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy ,

ii) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli MEDICI - H a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

iii) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

iv) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom ,

v ) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť ; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných než vyžiadaných náhradných dielov,

vi ) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,


h) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou ;
 

i) spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo ;
 

j) v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť na e - mailovú adresu medici-h@medici-h.cz .III. Zmluva

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy na webe prevádzkovanom MEDICI - H tým, že požadované plnenie ( tovar, službu, elektronický obsah ) vloží do košíka. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník MEDICI - H po telefóne a pri faxovej alebo emailovej objednávke. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadované plnenie, tak skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky MEDICI - H, za prípadné chyby pri prenose dát MEDICI - H nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy MEDICI - H bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.


Vzniknutú zmluvu ( vrátane dohodnutej ceny ) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri časť Objednávanie.


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.


Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.


Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.


Kúpnou zmluvou sa MEDICI - H zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom nákupu, a umožní mu k nej nadobudnúť vlastnícke právo, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí MEDICI - H kúpnu cenu.


MEDICI - H si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny.


MEDICI - H Kupujúcemu odovzdá vec, ako aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.


MEDICI - H splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, v prípade ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.


Ak má MEDICI - H vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu ( podnikateľovi ) odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, MEDICI - H odovzdá Kupujúcemu - spotrebiteľovi až, akonáhle mu vec odovzdá dopravca.


Ak MEDICI - H dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže by ich Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.


MEDICI - H odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.


Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, zabalí MEDICI - H vec podľa zvyklostí ; ak zvyklostí nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí MEDICI - H vec pre prepravu.


Vec je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch potrebných pre užívanie veci.


Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú MEDICI - H spôsobila porušením svojej povinnosti.


Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.


Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak Kupujúci vec neprevezme, hoci mu s ňou MEDICI - H umožnila nakladať.


Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by MEDICI - H škodu spôsobila porušením svojej povinnosti.


Omeškaním strany s prevzatím veci vzniká druhej strane právo vec, po predchádzajúcom upozornení, na účet omeškaného vhodným spôsobom predať po tom, čo omeškanému poskytla dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak mešká strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.


Zodpovednosť MEDICI-H
MEDICI-H zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým MEDICI-H zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal, 
 

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré MEDICI-H alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie MEDICI-H uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
d) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 


Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.
 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka:

a) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.


Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je MEDICI-H zaviazaná, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 
 

Podstatné porušenie zmluvy
Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo
 

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti ; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady ;
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi MEDICI - H, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu MEDICI - H ; to neplatí, ak Kupujúc ižiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak MEDICI - H neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Kupujúci nezvolia svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie.
 

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu MEDICI - H nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že MEDICI - H nenapraví vadu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.


Nepodstatné porušenie zmluvy
Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.


Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže MEDICI - H dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže MEDICI - H odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.


Ak MEDICI - H neodstraní vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu MEDICI - H. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.


Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci MEDICI - H na jej náklady vec pôvodne dodanú.


Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.


Zárukou za akosť sa MEDICI - H zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.


Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu ; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako MEDICI - H, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.IV. Odstúpení od zmluvy


Odstúpení od zmluvy spotrebiteľom
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru ,
b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.


Odstúpiť možno korešpondenčne, a to na adrese MEDICI - H IMP sro, Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7.


Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá MEDICI - H bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od MEDICI - H dostal, a to na svoje náklady.


Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.


Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu MEDICI - H spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy ( nie je podmienkou ), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude zaslaná na bankový účet.


Spotrebiteľ zodpovedá MEDICI - H iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.


Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu MEDICI - H bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie ( spotrebiteľ má totiž právo na dodanie tovaru vo vybraných situáciách zadarmo ), ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.


Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, MEDICI - H nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar MEDICI - H odoslal.


Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi MEDICI - H a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto predmety nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má MEDICI - H právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.


Odstúpenie v ostatných prípadoch
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržali. To neplatí ,


a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
b) Ak Kupujúci použil  vec ešte pred objavením vady,
c) Ak Kupujúci nespôsobil  nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) Ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití ; ak sa tak stalo  len čiastočne, vráti Kupujúci MEDICI - H, čo ešte vrátiť môže, a dá MEDICI - H náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 

Ak Kupujúci vadu neoznámil veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru ( oznámenie mena a adresy dodania ). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj ​​súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms ), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu MEDICI - H IMP s.r.o., IČ 49621254, Gerstnerova 5, 170 00 Praha 7. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom e - mailu medici-h@medici-h.cz.
 


VI. Prevádzková doba

Objednávky cez internetový obchod MEDICI-H: 24 hodín denne, 7 dní v týždni Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 12:00 hodín. Príjem objednávok pre osobný odber ešte v ten istý deň po Prahe: do 12:00 hodín.VII. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny.

Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikácie na diaľku.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Bežná cena znamená výrobcom / dodávateľom odporúčané koncové ceny.
 

 

VIII. Objednávanie

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke av správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

a) prostredníctvom elektronického obchodu www.medicihshop.cz ( ďalej len " e-shop " ) ;
b) elektronickou poštou na adrese medici-h@medici-h.cz ;
c) faxom ;
d) telefonicky


MEDICI - H odporúča Kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na MEDICI - H. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.


 

IX. platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba predem bankovním přeodem po telefonickej domluve, 
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv. dobírečné - viď  "Spôsoby dopravy"),
c) platba na faktúru so splatnosťou (platí len pre lekárov),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve MEDICI-H, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. 


 

X. Dodacie podmienky
 

Osobný vyzvednutí:
Na základě telefonické domluvy možnost platby předem bankovním převodem. Po připsání částky na náš účet možnost osobního vyzvednutí. Nevztahuje se na zdravotnické potřeby.

Zasielanie prepravnou službou - GLS po SR :
Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek po SR do 48 hodín, pri prijatí objednávky do 11:00. Cena prepravy po SR činí 12€ , vrátane DPH 20 %. Dobierky nie je možná.

Ceny dopravy nájdete na webovej stránke www.medicihshop.cz.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice ) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.


Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e - mailom na adresu medici-h@medici-h.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e - mailom, alebo poštou MEDICI - H. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však MEDICI - H možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


 

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom MEDICI - H a príslušnými právnymi predpismi ČR . Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad .XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane jej súčastí , pričom sú k dispozícii na prevádzke MEDICI - H alebo elektronicky na www.medici - h.cz .
 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Súkromie - potvrdenie

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací najdete na strance Ochrana osobních údajů